Έπρεπε να τον καλέσουν από την αποστρατεία, δεν υπήρχε κάποιος εν ενεργεία