Σάββατο, Οκτωβρίου 16, 2021

Αιολική ενέργεια: στρατηγικός σχεδιασμός στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εκτιμώντας την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα του στρατηγικού σχεδιασμού για σημαντικά ζητήματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης προώθησε τη σύνταξη «Μελέτης για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τα αιολικά πάρκα στη Δυτική Μακεδονία». Η Δυτική Μακεδονία αποτελεί περιοχή καταλληλότητας για αιολικά πάρκα και καθίσταται ελκυστική λόγω του πλεονεκτήματος της ύπαρξης των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που μπορούν να στηρίξουν ανάλογες επενδυτικές προσπάθειες. Εκτός από το συνολικό περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό ως εργαλείο χάραξης πολιτικής εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου και την τεκμηριωμένη διαμόρφωση στρατηγικής, για κάθε αιολικό πάρκο ξεχωριστά θα ακολουθείται η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία θα αξιοποιηθεί και στην επικαιροποίηση του «Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού» που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παρουσιάσθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στις 9 Φεβρουαρίου 2012 και αποτελεί εργαλείο στήριξης των ενδιαφερόμενων επενδυτών, υποβοήθησης του έργου των Περιφερειακών Συμβούλων και εξειδικευμένης πληροφόρησης των φορέων και των πολιτών. Ο σχεδιασμός θα δημοσιοποιηθεί άμεσα στους δικτυακούς τόπους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. .

Υποβάθμιση εδάφους: χάνουμε τεράστιες εκτάσεις από διάβρωση, σφράγιση, οξίνιση

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Η υποβάθμιση του εδάφους είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Από το 1990 μέχρι το 2006 , η μόνιμη απώλεια εδάφους λόγω σφράγισης – κάλυψη εύφορης γης με στεγανό υλικό – ανερχόταν σε τουλάχιστον 275 εκτάρια ημερησίως , έκταση που αντιστοιχεί σε 1.000 km² ετησίως ή στην έκταση της Κύπρου ανά δεκαετία. Υπολογίζεται ότι η διάβρωση του εδάφους από το νερό πλήττει 1,3 εκατ. km² στην Ευρώπη, έκταση που αντιστοιχεί σε 2,5 φορές την έκταση της Γαλλίας . Η υποβάθμιση του εδάφους επηρεάζει την ικανότητά μας να παράγουμε τρόφιμα, να προλαμβάνουμε την ξηρασία και τις πλημμύρες, να ανασχέσουμε την απώλεια βιοποικιλότητας και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Τα παραπάνω είναι μερικές από τις κυριότερες διαπιστώσεις δύο νέων εκθέσεων που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες αφορούν τις πολιτικές και τις επιστημονικές πτυχές του ευρωπαϊκού εδάφους. Στις εκθέσεις επισημαίνεται η αναγκαιότητα της δράσης για τη συγκράτηση της συνεχούς υποβάθμισης των εδαφών της Ευρώπης. Την τελευταία δεκαετία, η διάβρωση, η σφράγιση και η οξίνιση του εδάφους εντάθηκαν, τάση που αναμένεται να διατηρηθεί, εάν δεν αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, όπως η αύξηση των χρήσεων γης, η μη αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων και η διατήρηση της οργανικής ύλης του εδάφους. Κατά την έκθεση για τις πολιτικές πτυχές, πέντε έτη μετά τη θέσπιση της θεματικής στρατηγικής για το έδαφος δεν έχει ακόμη συστηματοποιηθεί η παρακολούθηση και προστασία της ποιότητας του εδάφους ανά την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις που έχουν αναληφθεί δεν αρκούν για να εξασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο προστασίας του συνόλου του εδάφους στην Ευρώπη. Κατά την προετοιμασία της δράσης σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή κατέβαλε προσπάθειες για την υποστήριξη πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης σε ό, τι αφορά το έδαφος, καθώς και έργων έρευνας και παρακολούθησης, όπως το LUCAS – έρευνα της Eurostat με αντικείμενο την εδαφοκάλυψη, τις χρήσεις γης και τους γεωργοπεριβαλλοντικούς δείκτες. Η Επιτροπή συνέχισε επίσης να εντάσσει τον στόχο της προστασίας το εδάφους στις πολιτικές της ΕΕ σε άλλους τομείς, μεταξύ των οποίων στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης. Την περίοδο 2007-2013 διατίθενται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή περίπου 3,1 δισ. ευρώ για την αποκατάσταση χώρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μολυσμένων γαιών. Εκτός από τις τρέχουσες δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του εδάφους, η Επιτροπή σκοπεύει να στηρίξει τη διεξαγωγή έρευνας και την παρακολούθηση του εδάφους, να οριστικοποιήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σφράγιση του εδάφους και να ενσωματώσει πληρέστερα τον σχετικό με το έδαφος προβληματισμό στην επικείμενη επανεξέταση της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης τον συνυπολογισμό των χρήσεων γης, των αλλαγών των χρήσεων γης και της δασοκομίας (LULUCF) στις δεσμεύσεις της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, και θα δραστηριοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση πρωτοβουλιών σχετικών με το έδαφος. Η επιστημονική έκθεση με τον τίτλο «Η κατάσταση του εδάφους στην Ευρώπη» δημοσιεύθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, και παρέχει μια εκτενή επισκόπηση της τρέχουσας αντίληψης των εδαφικών πόρων και της υποβάθμισης του εδάφους. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, για να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας και για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό στη σημασία του εδάφους, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και βελτίωση της συλλογής δεδομένων. .

«Οδικός χάρτης» για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Βελτίωση του συστήματος εμπορίας ρύπων για να διασφαλισθεί η μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 80% μέχρι το 2050 ζητά η επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ. Άλλωστε, πέραν της περιβαλλοντικής παραμέτρου υπάρχει το ζήτημα της επάρκειας των αποθεμάτων υδρογονανθράκων σε ποσότητες τέτοιες ώστε να εξασφαλίζονται τιμές που δεν θα καταστρέψουν την οικονομία. Η επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ ενέκρινε στα τέλη Ιανουαρίου, έκθεση του Βρετανού ευρωβουλευτή των Φιλελευθέρων, Chris Davies , με την οποία παρέχεται μεν στήριξη στον «Οδικό Χάρτη» για την ανταγωνιστικότητα και την πράσινη ανάπτυξη («Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050″) που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνεται όμως ότι απαιτείται αύξηση των επενδύσεων στις «πράσινες τεχνολογίες που αποσκοπούν στον περιορισμό της κατανάλωσης υδρογονανθράκων. Ο «χάρτης», προβλέπει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους για τους τομείς που κυρίως ευθύνονται για τη ρύπανση, όπως είναι η ηλεκτροπαραγωγή, η μεταποίηση, οι μεταφορές, οι κατασκευές και η γεωργία. Ο ένας τρόπος που μπορεί να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών είναι να περιορισθεί η δυνατότητα των επιχειρήσεων να «εξαγοράζουν» μέσω των αδειών εκπομπής ρύπων τη ρύπανση που προκαλούν χωρίς να νιώθουν έτσι την ανάγκη να επενδύσουν σε γνήσιες τεχνολογικές λύσεις. Προτείνει έτσι η έκθεση να περιορισθεί «σημαντικά» ο αριθμός των αδειών εκπομπής ρύπων που κυκλοφορούν καθώς και για αλλαγές στον τρόπο διάθεσής τους. Η έκθεση αναμένεται να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του ΕΚ το Μάρτιο. .

Βιολογικά προϊόντα: στρατηγική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ για εμπόριο και εξαγωγές

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι από την 1η Ιουνίου 2012, βιολογικά προϊόντα πιστοποιημένα στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πωλούνται εκατέρωθεν ως βιολογικά. Αυτή η εταιρική σχέση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων στον κόσμο παραγωγών βιολογικών προϊόντων θα αποτελέσει ισχυρό θεμέλιο για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας , προς όφελος του αναπτυσσόμενου κλάδου της βιολογικής γεωργίας, καθώς και της απασχόλησης και των επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί αποτιμάται σε € 40 δισ. περίπου και αυξάνεται κάθε χρόνο. Έως τώρα, οι καλλιεργητές και οι επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να εμπορεύονται τα προϊόντα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού χρειάζονταν ξεχωριστές πιστοποιήσεις με βάση δύο πρότυπα, γεγονός που σήμαινε διπλά τέλη, επιθεωρήσεις και γραφειοκρατία. Με την εταιρική σχέση εξαλείφονται σημαντικά εμπόδια, ιδίως για τους μικρούς και μεσαίου μεγέθους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. Επιτρέπονται πλέον η εμπορία όλων των προϊόντων που πληρούν τους όρους της εταιρικής σχέσης και η επισήμανση τους ως πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων, κρέατος, δημητριακών ή κρασιού. Πριν καταλήξουν στην ανακοίνωση αυτή, οι δύο πλευρές διεξήγαγαν ενδελεχείς επιτόπιους ελέγχους για να διασφαλίσουν ότι είναι συμβατές οι ρυθμίσεις που προβλέπουν τα προγράμματά τους, τα μέτρα ελέγχου της ποιότητας, οι απαιτήσεις πιστοποίησης και οι πρακτικές στην επισήμανση. Μολονότι υπάρχουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ των προτύπων των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα, καθένα από τα δύο μέρη έκρινε ότι τα προγράμματά τους ήταν ισοδύναμα , εκτός από την απαγόρευση της χρήσης αντιβιοτικών . Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Γεωργίας (USDA) των ΗΠΑ για τις βιολογικές καλλιέργειες, απαγορεύεται η χρήση αντιβιοτικών, εκτός εάν πρόκειται για αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών βακτηριακών λοιμώξεων (βακτηριακή φλόγωση) σε βιολογικές καλλιέργειες μηλιάς και αχλαδιάς. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις βιολογικές καλλιέργειες επιτρέπουν τα αντιβιοτικά μόνο για την αγωγή μολυσμένων ζώων . Για όλα τα προϊόντα των οποίων το εμπόριο καλύπτει η εν λόγω εταιρική σχέση, οι οργανισμοί πιστοποίησης οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι δεν χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά για κανένα λόγο. Επιπλέον, όλα τα προϊόντα των οποίων το εμπόριο καλύπτει η εν λόγω εταιρική σχέση πρέπει να αποστέλλονται με πιστοποιητικό εξαγωγής βιολογικών προϊόντων. Με το έγγραφο αυτό θα δηλώνεται ο τόπος παραγωγής, θα ταυτοποιείται ο οργανισμός πιστοποίησης του βιολογικού προϊόντος, θα βεβαιώνεται ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι , θα πιστοποιείται η τήρηση των όρων της εταιρικής σχέσης και θα καθίσταται δυνατή η ιχνηλάτηση των διακινούμενων προϊόντων. Σημειώνεται ότι επί του παρόντος η συμφωνία καλύπτει μόνο τα εξαγόμενα προϊόντα που είναι πιστοποιημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. .

Σήμα κινδύνου για τα άλογα του Αξιού

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολόγια: Σε κίνδυνο φαίνεται να βρίσκεται ο πληθυσμός των αλόγων στο Δέλτα του Αξιού , καθώς το τελευταίο διάστημα ο αριθμός τους έχει μειωθεί δραματικά. «Έχω καταφέρει να εντοπίσω μόλις γύρω στα είκοσι άλογα, από τα 70-80 που έβλεπα παλιά στα λιβάδια του Δέλτα Αξιού», λέει ο εκπαιδευτικός Γιώργος Λεδάκης , ο οποίος επισκέπτεται συχνά την περιοχή ειδικά για να δει τα άλογα και να τα ταΐσει, επιβαρυνόμενος προσωπικά το κόστος. Τα άλογα, απλησίαστα για τους υπόλοιπους, τον αναγνωρίζουν ακόμη και από τον ήχο του αυτοκινήτου του και έρχονται προς το μέρος του για να τον υποδεχτούν. Το κρύο, το χιόνι και η έλλειψη τροφής στη διάρκεια του χειμώνα έρχονται να προστεθούν στους λόγους που μειώνεται ο πληθυσμός των αλόγων του Αξιού: κλοπές των πουλαριών, περιορισμός του βιοτόπου τους λόγω της κτηνοτροφίας, πυροβολισμοί από αγρότες. Με την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Δέλτα και τη βοήθεια του κ. Λεδάκη, ο Φορέας Διαχείρισης πήγε στην περιοχή των αλόγων μπάλες με σανό, δυο φορές κατά το τελευταίο δεκαήμερο, προκειμένου να τα βοηθήσει να ξεπεράσουν τις δύσκολες ημέρες του χιονιά. Είναι σίγουρο ωστόσο ότι η τροφή αυτή δεν θα είναι αρκετή για να βγάλουν το δύσκολο χειμώνα. Είναι απαραίτητη η συνεισφορά των τοπικών χρηστών της περιοχής (αγρότες, κτηνοτρόφοι), ώστε να επιβιώσουν τα άγρια άλογα του Αξιού, τα οποία πλέον αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του οικοσυστήματος. Πηγή: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα

ΑΠΕ και αειφορική χρήση των πόρων: Σχέδιο βιο-οικονομίας στην ΕΕ

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αυτή την εβδομάδα μια στρατηγική για να μετατοπίσει την ευρωπαϊκή οικονομία προς μεγαλύτερη και πιο βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . Δεδομένου ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια έως το 2050 και λόγω των πεπερασμένων φυσικών πόρων, η Ευρώπη χρειάζεται ανανεώσιμες βιολογικές πηγές ενέργειας για ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα και ζωοτροφές, καθώς και για υλικά, ενέργεια και άλλα προϊόντα. Η στρατηγική και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» περιγράφει μια συνεκτική, διατομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος. Στόχος είναι μια περισσότερο καινοτόμος οικονομία χαμηλών εκπομπών , συμφιλιώνοντας τις απαιτήσεις για βιώσιμη γεωργία και αλιεία, ασφάλεια τροφίμων και βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο εστιάζει σε τρεις κύριους πυλώνες: - ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία - ανάπτυξη των αγορών και της ανταγωνιστικότητας των τομέων της βιοοικονομίας - παρότρυνση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών να συνεργαστούν στενότερα. Ο όρος «βιοοικονομία» σημαίνει μια οικονομία που χρησιμοποιεί βιολογικούς πόρους από τη γη και τη θάλασσα, καθώς και απόβλητα, ως εισροές στην παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, στη βιομηχανική παραγωγή και στην παραγωγή ενέργειας. Καλύπτει επίσης τη χρήση βιολογικών διεργασιών για βιώσιμες βιομηχανίες. Τα βιολογικά απόβλητα, για παράδειγμα, έχουν σημαντικές δυνατότητες ως εναλλακτική λύση αντί των χημικών λιπασμάτων ή για μετατροπή σε βιοενέργεια και μπορούν να επιτύχουν τον στόχο της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 2 % . Η βιοοικονομία της ΕΕ έχει ήδη κύκλο εργασιών περίπου 2 τρισεκατομμύρια ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 22 εκατομμύρια ανθρώπους. Περιλαμβάνει τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία, την παραγωγή τροφίμων, χαρτιού και χαρτοπολτού, καθώς και τμήματα της χημικής βιομηχανίας, της βιοτεχνολογικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας ενέργειας. Κάθε ευρώ που επενδύεται σε χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα και καινοτομία στη βιοοικονομία εκτιμάται ότι θα αποφέρει 10 ευρώ προστιθέμενη αξία στους τομείς της βιοοικονομίας έως το 2025. .

ΑΠΕ: 1,14 εκατ. εργαζόμενοι στην Ευρώπη- «Πράσινη» απασχόληση στην Ελλάδα

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Η ετήσια έκθεση “Η κατάσταση της Ανανεώσιμης Ενέργειας στην Ευρώπη” δημοσιεύτηκε στις 15 Φεβρουαρίου από το EurObserv’ER , πρόγραμμα παρακολούθησης των ΑΠΕ στην Ευρώπη που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με την έκθεση το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη των 27 ανήλθε σε 12,4% το 2010 έναντι 11,5% το 2009. Παράλληλα ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας απασχολεί περισσότερους από 1,1 εκατ. ανθρώπους στην Ευρώπη, σημειώνοντας αύξηση 25% από το 2009 στο 2010. Το νούμερο αυτό αντικατοπτρίζει την εργασία μόνο στην ανανεώσιμη ενέργεια και όχι σε άλλες “πράσινες” επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως η ανακύκλωση, η διαχείριση αποβλήτων ή οι μεταφορές. Οι τρεις κορυφαίοι σε απασχολούμενους υπαλλήλους τομείς ΑΠΕ στην Ευρώπη ήταν η βιομάζα (273,000), τα φωτοβολταϊκά (268,110) και τα αιολικά (253,145) με το βιοαέριο (52,810) και τα ηλιοθερμικά (49,845) να καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις. Η αύξηση στην απασχόληση αντιστοιχεί στην αύξηση της κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας αλλά και στο γεγονός ότι το 68% της νέας ισχύος στην Ευρώπη προήλθε από τον αέρα και τον ήλιο. Η πλειονότητα των “πράσινων” θέσεων εργασίας ήταν στη Γερμανία (361.360) κυρίως στους τομείς της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας. Δεύτερη με μεγάλη διαφορά ερχόταν η Γαλλία, με περίπου τις μισές θέσεις και ακολουθούσαν Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία. Στα καθ’ ημάς, η Ελλάδα βρέθηκε στη 16η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ με 2.920 εργαζομένους να απασχολούνται στον κλάδο των ΑΠΕ, οι περισσότεροι εκ των οποίων στα φωτοβολταϊκά (4.250 ), αλλά και στους κλάδους της ενέργειας από βιομάζα (3.000 άνθρωποι), στην αιολική ενέργεια (1.570 ) και στα βιοκαύσιμα (300 ). Η έκθεση αναφέρει σχετικά πως “ναι μεν η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά στη λίστα, όμως θα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει πως από το 2009 η χώρα έχει υπερτετραπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της, και αυτό ίσως είναι μόνο η αρχή”. .

Ενέργεια: οι ενέργειες του ΥΠΕΚΑ για την εξασφάλιση της επάρκειας της χώρας

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, την Πέμπτη 16/2 είχε σύσκεψη με τις Διοικήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ), του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) για τα ζητήματα ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού από φυσικό αέριο που έχουν προκύψει την τελευταία περίοδο . Προβλήματα στη ροή φυσικού αερίου προς τη χώρα μας τόσο από τη γειτονική Τουρκία ( διαβάστε σχετικά εδώ ) όσο και από τη Βουλγαρία, καθώς και βλάβες σε μονάδες της ΔΕΗ, οδήγησαν στη χθεσινή απόφαση του ΑΔΜΗΕ για «κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πορτοκαλί συναγερμό». Η απόφαση αυτή άρθηκε χθές βράδυ , όταν υπήρξε αποκατάσταση των ηλεκτρικών φορτίων. Το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κατά τον νόμο φορείς, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα ενεργειακού εφοδιασμού και εύρρυθμης λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας. Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στον εφοδιασμό της χώρας με πετρέλαιο από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κυρώσεις στον Ιράν, το ΥΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι η Ελλάδα, εξαιτίας της δυσμενούς χρηματοοικονομικής κατάστασης, έχει αυξήσει την προμήθεια πετρελαίου από τον Ιράν και οι εισαγωγές της χώρας από το Ιράν αντιστοιχούν σήμερα περίπου στο 1/3 των συνολικών εισαγωγών πετρελαίου. Η Ελληνική Κυβέρνηση (το αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών) είναι σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών προμήθειας πετρελαίου , με κατάλληλους χρηματοοικονομικούς όρους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός ΠΕΚΑ ενημέρωσε το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ και είχε συνεργασία με τον αρμόδιο Επίτροπο Ενέργειας, Günther Oettinger στις Βρυξέλλες, την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου. Πρέπει να τονισθεί ότι το Ιράν διέψευσε χθες την άμεση διακοπή εξαγωγών προς την Ελλάδα και άλλες πέντε ευρωπαϊκές χώρες, όπως είχε αρχικά δημοσιοποιηθεί από δημοσιογραφικά πρακτορεία ( διαβάστε περισσότερα εδώ ). Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έκανε σχετικά την ακόλουθη δήλωση: «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εφοδιασμό της με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, εξαιτίας της χρηματοοικονομικής κατάστασης της χώρας, των Ευρωπαϊκών αποφάσεων σε σχέση με το εμπάργκο στο Ιράν, αλλά και των καιρικών συνθηκών που έχουν δημιουργήσει δυσχέρειες στη ροή φυσικού αερίου σε πολλές χώρες της περιοχής μας. Το ΥΠΕΚΑ δουλεύει συντονισμένα με όλους τους αρμόδιους φορείς για να αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στον ομαλό ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας μας και τη λειτουργία του δικτύου ηλεκτρισμού».

Πρόγραμμα «Ήλιος»-Βιοκαύσιμα-Ελληνικό: τι προβλέπει το τριπλό σχέδιο νόμου του…

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απέστειλε στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου το προσχέδιο του νομου «Σχέδιο ανάπτυξης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Εθνικό πρόγραμμα αξιοποίησης ηλιακού ενεργειακού δυναμικού “Ήλιος” – Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιμα» . Το προσχέδιο του νομου περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες που αποτελούν και υποχρεώσεις του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο του νέου Μνημονίου Συνεννόησης Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Πολιτικών της χώρας μας με τους εταίρους μας: ·          Πλαίσιο αξιοποίησης του Ελληνικού : δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις χρήσεων γης και συνολικής αξιοποίησης ως βασικό πλαίσιο για τις προσφορές που αναμένονται μέχρι 30 Μαρτίου από υποψήφιους επενδυτές με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχει δημοσιοποιηθεί στις 8-12-2011, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. ·          Θέσπιση του προγράμματος «ΗΛΙΟΣ»  για την αξιοποίηση του ηλιακού ενεργειακού δυναμικού, την εξαγωγή ενέργειας μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων και τη συνεισφορά στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Σύσταση της εταιρείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, ως φορέα προώθησης και υλοποίησης του προγράμματος. ·         Ολοκλήρωσητης μεταφοράς της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ για τα  βιοκαύσιμα,  που υπόκεινται σε κοινοτική προθεσμία που λήγει επίσης εντός του πρώτου τριμήνου 2012. Το προσχέδιο του νομου θα συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα αναρτηθεί για ηλεκτρονική διαβούλευση, ώστε να κατατεθούν σχόλια και προτάσεις των πολιτών, πριν την οριστική κατάθεσή του στη Βουλή. Αναλυτικότερα, το εισηγητικό σημείωμα για το Πρόγραμμα Ήλιος έχει ως εξής: Ενότητα Α’ Πλαίσιο αξιοποίησης του Ελληνικού Με τις προτεινόμενες διατάξεις της Ενότητας Α΄ του υποβληθέντος προσχεδίου: - Επιδιώκεται η ρύθμιση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη συνδυασμένη ανάπτυξη και αξιοποίηση του τέως Αεροδρομίου του Ελληνικού, του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά, τα οποία συγκροτούν από κοινού τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. - Προσδιορίζονται οι χωροταξικοί, πολεοδομικοί αλλά και δημοσιονομικοί και αναπτυξιακοί στόχοι της αξιοποίησης. - Προσδίδεται στο ακίνητο του Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, για πρώτη φορά, ενιαία και συνολική πολεοδομική ταυτότητα, συμβατή με τον αναπτυξιακό του προορισμό και τη μακρο-χωροταξική του ένταξη. - Καθορίζονται, ειδικότερα, τα βασικά πολεοδομικά μεγέθη του ακινήτου (γενικές χρήσεις γης, μικτός συντελεστής δόμησης, ύψος κτιρίων και εγκαταστάσεων, μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη, ελάχιστο εμβαδόν Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής κλπ). - Eισάγεται ειδική διαδικασία για την αξιοποίηση του ακινήτου, με σαφή βήματα ανά στάδιο, η οποία συμβαδίζει με τη διαδικασία επενδυτικής ωρίμανσης και μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στην κλίμακα της επιδιωκόμενης ανάπτυξης όσο και στην πρωτοτυπία του αναπτυξιακού εγχειρήματος. - Παρέχεται, ειδικότερα, η εξουσιοδότηση για την έγκριση του γενικού σχεδίου ανάπτυξης του ακινήτου με Προεδρικό Διάταγμα για λόγους κυρίως ασφάλειας δικαίου στη διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου. - Παρέχονται οι εξουσιοδοτήσεις για τις λοιπές εγκρίσεις (ΥΑ ή ΚΥΑ) εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου και έτσι αποσαφηνίζεται πλήρως και συστηματοποιείται το αδειοδοτικό/χωροθετικό «τοπίο» της αξιοποίησης του ακινήτου, αλλά και ο τρόπος έκδοσης των οικοδομικών αδειών της επένδυσης. - Ενδυναμώνεται η επενδυτική αξία του ακινήτου και διευκολύνεται η διαδικασία αξιοποίησής του που έχει ήδη δρομολογηθεί από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. - Αποτυπώνεται, δηλαδή, πλήρως το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του ακινήτου, πριν την εμφάνιση των επενδυτών, οι οποίοι έχουν κληθεί (διεθνώς) να εκδηλώσουν κατ’ αρχήν το ενδιαφέρον τους στον διαγωνισμό την 30.3.2012. Επίσης, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της ιδίας Ενότητας: - Συνιστάται το Γραφείο Ελληνικού στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα λειτουργήσει ως «υπηρεσία μίας στάσεως» για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση και εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου. - Καθιερώνεται ειδική διαδικασία για την κατεδάφιση από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. κτηρίων, εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων που βρίσκονται στην περιοχή αξιοποίησης και τα οποία επίσης ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. - Μεταφέρονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης και της παράκτιας ζώνης έμπροσθεν του πρώην αεροδρομίου (Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά) η οποία ήδη έχει περιγραφεί στο αντικείμενο αξιοποίησης του διαγωνισμού. - Καθορίζονται ειδικές διαδικασίες αποβολής των τρίτων (παραχωρησιούχων, χρηστών και μισθωτών) από το ακίνητο, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης και της ωρίμανσής του, ιδίως σε περιπτώσεις δυστροπίας εκ μέρους των τρίτων, με σκοπό την αποτροπή μελλοντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του ελληνικού δημοσίου. Ενότητα Β΄ Θέσπιση του προγράμματος «ΗΛΙΟΣ» Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της Ενότητας Β’ θεσπίζεται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του υψίστης σημασίας ενεργειακού προγράμματος ΗΛΙΟΣ, του οποίου η άμεση και επείγουσα θέση σε εφαρμογή επιτάσσεται από τις  πρόσφατες δεσμεύσεις , οι οποίες συνομολογήθηκαν στο Μνημόνιο Συνεργασίας για τις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής και προσδιορίζονται ειδικότερα στο κομμάτι που αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας συνιστώντας στην ουσία ένα επενδυτικό εργαλείο αξιοποίησης του πλούσιου ηλιακού ενεργειακού δυναμικού που διαθέτει η χώρα μας. Αποτελεί μία καθαρά ελληνική ενεργειακή πρόταση, η οποία βρίσκει νομικό έρεισμα στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα στους προβλεπόμενους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών. Σύμφωνα με τους προαναφερόμενους μηχανισμούς συνεργασίας, ένα κράτος μέλος με υψηλό δυναμικό σε ΑΠΕ μπορεί να εξάγει ενέργεια (στατιστικά ή με φυσικό τρόπο) σε άλλα κράτη-μέλη που έχουν χαμηλό δυναμικό και συνεπώς υψηλό κόστος επένδυσης, με απώτερο σκοπό να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της Οδηγίας 28/2009 για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση. Το πρώτο άρθρο των προτεινόμενων διατάξεων για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ περιγράφει συνοπτικά το αντικείμενο, ρυθμίζει το περιεχόμενο και θέτει τους σκοπούς, στους οποίους το εν λόγω πρόγραμμα αποβλέπει. Ειδικότερα, σκοποί του Προγράμματος αποτελούν: - η ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση ηλιακής ακτινοβολίας, - η προώθηση και υποστήριξη σχεδίων ανάπτυξης υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό και διευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), - η αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των δημοσίων ακινήτων προς όφελος της εθνικής οικονομίας και προς εξυπηρέτηση του εθνικού στόχου της αποπληρωμής του δημοσίου χρέους - η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προαγωγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη διευκόλυνση της μεταφοράς της ενέργειας αυτής στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Το δεύτερο άρθρο των προτεινόμενων ρυθμίσεων αφορά στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της εταιρείας που αποτελεί τον φορέα υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Η εν λόγω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η Εταιρεία αποσκοπεί στο να διερευνά και να αξιολογεί το δυναμικό της χώρας σε ηλιακή ενέργεια, καθώς και να εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την ένταξη στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ δημοσίων ή άλλων ακινήτων, τα οποία κρίνονται κατάλληλα για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ακτινοβολία και τα οποία η Εταιρία διαχειρίζεται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή του κατά περίπτωση κυρίου τους κατόπιν παραχώρησης σε αυτήν σχετικών δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται επίσης να συνιστά εταιρείες κάθε μορφής στις οποίες θα εισφέρει δικαιώματα διαχείρισης, χρήσης, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί ή της ανήκουν, να αναθέτει σε τρίτους τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους, να συμμετέχει σε εταιρίες ειδικού σκοπού ή κοινοπραξίες καθώς και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Το τρίτο άρθρο της προτεινόμενης Ενότητας για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ αναφέρεται στην αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των προαναφερόμενων δημόσιων ακινήτων για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ. Ειδικότερα, θεσπίζεται τόσο η δυνατότητα παραχώρησης κατά χρήση στην Εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου, όσο και η παραχώρηση κατά χρήση, καθώς και η απευθείας εκμίσθωση, στην Εταιρεία ακινήτων που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και ειδικότερα για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας και των συναφών τεχνικών έργων. Στις ρυθμίσεις του προτεινομένου τρίτου άρθρου εξειδικεύονται ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία και τους όρους της προβλεπόμενης παραχώρησης, καθώς και θέματα που αφορούν στην επίλυση και διευθέτηση πιθανών περιπτώσεων παράνομης διακατοχής επί των ως άνω ακινήτων, καθώς και ενδεχόμενης απαλλοτρίωσης τυχόν εμπραγμάτων δικαιωμάτων τρίτων. Το τέταρτο άρθρο του σώματος των διατάξεων ρυθμίζει τα ζητήματα χορήγησης αδειών για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Ειδικότερα, το τέταρτο άρθρο προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία θυγατρικών εταιρειών για τη δημιουργία και λειτουργία ενός ή περισσοτέρων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (Θυγατρικές Εταιρείες-Παραγωγοί), στις οποίες η Εταιρία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» εισφέρει τα κατάλληλα δικαιώματα επί των ακινήτων που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί ή της ανήκουν. Επίσης, με τη ρύθμιση του τέταρτου άρθρου προβλέπεται ότι η Εταιρεία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση και θέση σε λειτουργία των σταθμών των θυγατρικών εταιρειών – παραγωγών, ενεργώντας ως πληρεξούσιος αυτών και καταθέτει κάθε απαραίτητη αίτηση για την υλοποίηση των έργων, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Περαιτέρω, το τέταρτο άρθρο μεριμνά για τη ρύθμιση κάποιων ειδικών θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία προετοιμασίας, εξέτασης και χορήγησης των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων, αδειών και εγκρίσεων που εκδίδονται από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την υλοποίηση του προγράμματος ΗΛΙΟΣ . Τέλος, η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη δυνατότητα σύμπραξης , στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και των σχετικών διακρατικών συμφωνιών που τυχόν έχουν συναφθεί, της Εταιρίας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» με στρατηγικό επενδυτή για την υλοποίηση των ως άνω σταθμών παραγωγής, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, του ελεύθερου ανταγωνισμού και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενότητα Γ΄ Ολοκλήρωση της μεταφοράς της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιμα Οι προτεινόμενες διατάξεις της Ενότητας Γ΄ του προσχεδίου ενσωματώνουν στο εθνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 2009/30/ΕΚ σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σημειώνεται ότι, μέρος της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ έχει ήδη ενσωματωθεί με το ν. 3851/2010, ενώ οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ σχετικά με τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ενσωματώνονται με την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 316/2010. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της Ενότητας Γ’: α) διαχωρίζονται, ανάλογα με τη χρήση, τα καύσιμα από βιομάζα σε βιοκαύσιμα (υγρά και αέρια) για τις μεταφορές και βιορευστά (υγρά) για λοιπές πλην μεταφορών ενεργειακές χρήσεις , β) τίθενται νέες διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή κριτηρίων αειφορίας σε βιοκαύσιμα και βιορευστά, δηλαδή θέσπιση ορίων υποχρεωτικής μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών και την τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής τους, με τη θέσπιση κανόνων υπολογισμού των επιπτώσεων των βιοκαυσίμων, βιορευστών και των συγκριτικών τους ορυκτών καυσίμων στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (κύκλου ζωής), γ) συνίσταται στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών με αντικείμενο την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω κριτηρίων αειφορίας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής των βιοκαυσίμων και των βιορευστών, δ) τίθενται νέες διατάξεις σχετικά με την περαιτέρω προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που άπτονται πρόσθετων διοικητικών διαδικασιών, κανονισμών και κωδίκων, καθώς και πρόσθετων σχετικών διαδικασιών πληροφόρησης και κατάρτισης, ε) συμπληρώνεται και τροποποιείται κατάλληλα ο ν. 3054/2002 με διατάξεις που καθιερώνουν μηχανισμό για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση καυσίμων στις χερσαίες μεταφορές, καθώς και την υποχρέωση ειδικής σήμανσης για τα βιοκαύσιμα στα σημεία λιανικής πώλησης αυτών, στ) συμπληρώνεται και τροποποιείται κατάλληλα ο ν. 3468/2006 σχετικά με τον υπολογισμό του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις εκθέσεις και το εθνικό σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια, την κανονικοποίηση για τον καταλογισμό της παραγωγής υδροηλεκτρικής και αιολικής ηλεκτρικής ενέργειας, τον καταλογισμό της παραγωγής ενέργειας από αντλίες θερμότητας, καθώς και το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων για τις μεταφορές, ζ) συμπληρώνεται και τροποποιείται κατάλληλα ο ν. 4001/2011 σχετικά με τις περικοπές...

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: ισπανικό μοντέλο για τις ταρίφες – Φόβοι για…

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Το ισπανικό μοντέλο μελετάται, στο πλαίσιο των αλλαγών που σχεδιάζονται στις εγγυημένες τιμές, γεγονός που, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας energypress.gr, γεννά φόβους για μεγάλες μειώσεις στις ταρίφες. Το σύστημα που εξετάζεται είναι αυτό της «εγγυημένης διαφορικής τιμής» (feed in premium) , το οποίο προβλέπει την αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ όχι με μία εγγυημένη ταρίφα για κάθε τεχνολογία όπως σήμερα, αλλά με την Οριακή Τιμή Συστήματος συν ένα συγκεκριμένο premium . Κατά βάση υπάρχει μια minimum εγγυημένη τιμή αλλά και μια maximum τιμή που λαμβάνει κάθε μία από τις τεχνολογίες των ΑΠΕ. Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, με βάση τουλάχιστον την Ισπανία, το ποσό που έχει να «μοιράσει» το κράτος και βάσει του οποίου καθορίζεται το premium για κάθε τεχνολογία, είναι ο καθοριστικός παράγοντας για το κατά πόσο ικανοποιούνται ή όχι οι παραγωγοί. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προηγούμενα χρόνια χορηγήθηκαν στην Ισπανία μεγάλα ποσά για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ωστόσο τώρα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, οι ενισχύσεις μηδενίστηκαν . Εκείνο που φοβούνται παράγοντες της αγοράς με τους οποίους συνομίλησε το energypress είναι ότι στην Ελλάδα, λόγω της ύφεσης, τα ποσά που θα μπορεί να διαθέσει το ελληνικό δημόσιο θα είναι μικρά και συνεπώς μικρά θα είναι και τα premium επί της Οριακής Τιμής. Εξάλλου, υποστηρίζουν ότι αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, αν δεν εξορθολογιστεί το σύστημα υπολογισμού της ΟΤΣ.
- Advertisement -