Συνεργασία της Specisoft με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας

Η Specisoft, εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού που λειτουργεί από το 1987, ανακοίνωσε την συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με στόχο την προώθηση της επιστημονικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

Ειδικότερα, μέσω της συνεργασίας της Specisoft με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας επιδιώκεται η εκπόνηση ερευνών, η συνδιοργάνωση ημερίδων και σύντομων κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής διοίκησης και εφαρμογών καθώς και η διενέργεια εφαρμοσμένων μελετών με σκοπό τη βέλτιστη και ταχύτερη αποτύπωση και αξιολόγηση των αναγκών των επιχειρήσεων καθώς και της αντίστοιχης συμβολής από τους δημοσίους φορείς, τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους ιδιωτικούς φορείς και τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Παράλληλα, με τις γνώσεις και την εμπειρία της Specisoft καθώς και με το κύρος του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας καθίσταται δυνατή η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, καθοδήγησης και παροχή τεχνικής συνδρομής προς τις υφιστάμενες και υπό-σύσταση νέες επιχειρήσεις, απορροφώντας ευρωπαϊκούς πόρους, για την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών -κοινοτικών πόρων. Ταυτόχρονα προβλέπεται συμμετοχή σε ερευνητικά σχήματα με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης της χρηματοδότησης στην αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και αξιολόγηση επενδύσεων. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη καθώς έχει γίνει ανάληψη ερευνητικού έργου με φορέα την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Πηγή