Βιολογική γεωργία: Ενισχύσεις 40 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

post thumbnail

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ και θα έχει πενταετή  διάρκεια.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη,  θα είναι η 29η Φεβρουαρίου του 2012.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να κριθούν δικαιούχοι του προγράμματος, θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά στην αίτησή τους τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσής τους τα οποία είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του 2011.

Η δράση εφαρμόζεται σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι γεωργικές εκτάσεις που είναι εγκαταλελειμμένες ή ημιεγκαταλελειμμένες, οι παγετόπληκτες φυτείες και οι καμένες εκτάσεις για την περίπτωση των μόνιμων φυτειών εφόσον δεν λαμβάνεται παραγωγή από αυτές, οι καλλιέργειες των προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς και οι επιβαρυμένες εκτάσεις, στις οποίες για περιβαλλοντικούς λόγους δεν είναι δυνατή η άσκηση της βιολογικής γεωργίας.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες είτε ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

Στη δεύτερη περίπτωση (κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης), θα πρέπει να τηρούνται δύο προϋποθέσεις:

Πρώτον, να είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

Δεύτερον,  να είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την εγγραφή στο ΜΑΑΕ γίνεται μηχανογραφικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους: στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής περιφέρειας κατά περίπτωση ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ).

econews


EcoNews.gr » slideshow