Απόφαση περί της «Ουδετερότητας του Διαδικτύου» από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τον όρο ουδετερότητα του Διαδικτύου γίνεται λόγος για την προστασία και την ίση μεταχείριση των χρηστών του Internet.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύει για πρώτη φορά τον Κοινοτικό κανονισμό με τον οποίο κατοχυρώνεται η «Ουδετερότητα του Διαδικτύου». Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι οι απαιτήσεις περί προστασίας των δικαιωμάτων των χρηστών του Διαδικτύου και περί άνευ διακρίσεων μεταχείρισης της κίνησης αντιτίθενται στην προνομιακή μεταχείριση, εκ μέρους παρόχου, ορισμένων εφαρμογών και ορισμένων υπηρεσιών, μέσω προσφορών στο πλαίσιο των οποίων οι εν λόγω εφαρμογές και υπηρεσίες υπόκεινται σε «μηδενικό τέλος», για τη δε χρήση των λοιπών εφαρμογών και υπηρεσιών εφαρμόζονται μέτρα παρεμπόδισης ή επιβράδυνσης.

Αυτή είναι η άποψη του Δικαστηρίου, την οποία εκφράζει μετά από εξέταση σχετικής υπόθεσης, που αφορά την εταιρεία Telenor στην Ουγγαρία. Η εταιρία παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Μεταξύ των υπηρεσιών, που προτείνει στους πελάτες της, περιλαμβάνονται δύο πακέτα προτιμησιακής πρόσβασης (αποκαλούμενα «μηδενικού τέλους»).  Η ιδιαιτερότητα αυτών των πακέτων έγκειται στο ότι η κίνηση δεδομένων από τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών και εφαρμογών δεν συνυπολογίζεται στην κατανάλωση του όγκου δεδομένων, που έχουν αγοράσει οι πελάτες.

Επιπλέον, άπαξ και εξαντληθεί ο όγκος δεδομένων, οι πελάτες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν άνευ περιορισμών τις συγκεκριμένες αυτές εφαρμογές και υπηρεσίες, ενώ η κίνηση δεδομένων επιβραδύνεται ή παρεμποδίζεται, όσον αφορά τις λοιπές διαθέσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες.

Ο ουγγρικός φορέας μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, αφού κίνησε δύο διαδικασίες προκειμένου να ελέγξει αν τα δύο αυτά πακέτα υπηρεσιών ήταν συμβατά προς τον κανονισμό 2015/2120 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό Διαδίκτυο, εξέδωσε δύο αποφάσεις. Με αυτές έκρινε ότι τα εν λόγω πακέτα δεν συμβιβάζονταν με τη γενική υποχρέωση περί ισότιμης και χωρίς διακρίσεις μεταχείρισης της κίνησης, την οποία επιβάλλει ο Κανονισμός, κρίνοντας ότι η Telenor όφειλε να παύσει να τα διαθέτει.

Μετά από τις δύο προσφυγές που άσκησε η Telenor, το Fővárosi Törvényszék (πρωτοδικείο περιφέρειας πρωτευούσης, Ουγγαρία) αποφάσισε να υποβάλει στο Δικαστήριο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως προκειμένου να διευκρινισθεί η ερμηνεία και η του κανονισμού.Πηγή