Ν/σ υπ. Ναυτιλίας: Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε ναυτικούς για Ιανουάριο – Φεβρουάριο

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης πολιτικής με τίτλο: «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή». Οι σημαντικότερες από τις διατάξεις που περιλαμβάνει είναι: 

Κεφάλαιο Γ – Άρθρο 16:

  1. Εξειδικεύονται τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Ειδικότερα:

α. Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού, βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, επιτρέπεται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή, συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας – φύλαξης, συγκεκριμένων κατηγοριών πλοίων, εφόσον αυτά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν δραστηριοποιούνται.

β. Στο πλαίσιο αυτό, οι ναυτολογημένοι ναυτικοί, το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται:

αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησής τους με βάση υπολογισμού, το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες για κάθε μήνα, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, για το σύνολο των ημερών αναστολής, με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας (η υγειονομική περίθαλψη καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτη).

γ. Προβλέπεται η αναλογική μείωση του επιδόματος εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του, για το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης.

δ. Η δαπάνη για τις κατά τα ανωτέρω παροχές (αποζημίωση ειδικού σκοπού, επίδομα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 και ασφαλιστική ικανότητα) καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτη από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

ε. Παρατείνεται μέχρι τις 30-4-2021, η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτη ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το Π.Δ.894/1981, για όσους δικαιούχους έληξε μετά τις 31-5-2020 και εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση,

στ. Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την παράταση το αργότερο μέχρι τις 31-5-2021, του χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού καθώς και για τη ρύθμιση λοιπών επιμέρους ζητημάτων.

Κεφάλαιο Δ – Άρθρο 21:

Προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), με την καταβολή των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών προς αυτό και στους Λοιπούς Λογαριασμούς και Κεφάλαια, εκτός των μόνιμων ή έκτακτων Αρχιπλοηγών και Πλοηγών που ήδη προβλέπεται (άρθρο 14 παρ.1 του ν.3142/1955) και του κατώτερου ναυτικού προσωπικού που υπηρετεί στους Πλοηγικούς Σταθμούς της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, στους λιμένες όπου απαιτείται πλοήγηση και σε ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου (άρθρο 14 παρ.3), για την υπαγωγή του ανωτέρω προσωπικού στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).

Νέα Πλατφόρμα υπηρεσιών για τα λιμάνια

Κεφάλαιο Δ – Άρθρο 24:

α) Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με την ονομασία «Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας», για την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων από τους χρήστες και λοιπούς συναλλασσόμενους με τους λιμένες της χώρας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Η ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του συστήματος με τα συστήματα/εφαρμογές όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών και την Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα), πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

β) Η εν λόγω Πλατφόρμα παραμένει πάντοτε και καθ’ ολοκληρίαν υπό κρατική ιδιοκτησία και είναι μοναδική για όλους τους λιμένες της χώρας, λειτουργεί δε με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του οικείου Υπουργείου και τελεί υπό την αποκλειστική εποπτεία αυτής.

Επιτρέπεται η ανάθεση από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε ιδιώτες, του συνόλου ή τμήματος της τεχνικής υλοποίησης του έργου της Πλατφόρμας.

γ) Προσδιορίζονται τα δεδομένα που καταχωρίζονται στην εν λόγω Πλατφόρμα (υπηρεσίες λιμένα και εφοδιαστικής αλυσίδας) καθώς και η διαδικασία καταχώρισης αυτών.

δ) Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με Κ.Υ.Α. του τρόπου χρηματοδότησης της σύστασης και της λειτουργίας της εν λόγω Πλατφόρμας, των δεδομένων που καταχωρίζονται, του χρόνου υποβολής αυτών, των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας της Πλατφόρμας και κάθε σχετικής λεπτομέρειας κ.λπ.

Μοιράσου το άρθρο:

Πηγή